► Služby

Služby

building_services.jpgSLUŽBY V INVESTIČNEJ VÝSTAVBE

dobré služby, rýchla reakcia, oddanosť práci:
Pre spokojnosť nášho klienta sme pripravení poskytovať okrem samotnej výstavby tieto služby:

manažment stavieb - kompletný servis a služby investorovi pre zhotovovanie stavieb, projektová dokumentácia, povolenie stavby, komunikácia so štátnou správou, dodržiavanie podmienok stavebného povolenia, pripravenie tendrových podkladov, výber generálneho zhotoviteľa, kontrola uskutočňovania stavby, kontrola čerpania rozpočtu, prevzatie stavby a vyhotovenie zoznamu nedorobkov, kontrola odstraňovania reklamácií

inžiniering – zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov a stanovísk, zastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, pripravenie konania na výber dodávateľa stavby, zabezpečenie podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie, ...

kontrola uskutočňovania stavieb – celková a detailná kontrola uskutočňovania stavieb, dodržiavania podmienok stavebného povolenia, súladu uskutočňovania s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie, dodržiavanie noriem, technologických postupov a dobrej inžinierskej praxe, kontrola čerpania rozpočtu, nákladovosti zmien, prezentovanie postupu a prehľadná kontrola pre investora 

Copyright

PLE Houses s.r.o.
Všetky práva
vyhradené

Developed by

Webdesing a programovanie stránky - KAnet